Archyvinė kopija

Rinkmena (ZIP formatu) su visomis Žurnalo pildymo metu sukurtų Knygų (PDF formatu) ir Prisegtukų rinkmenomis.

Asmuo

Tai fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Asmuo identifikuojamas asmens kodu, kuris būtinas el. parašo sertifikatui išduoti (žr. Elektroninis parašas).

Darbų kiekių žiniaraštis

Planuojamų ir atliktų darbų sąrašas su kiekiais (planuojamais ir atliktais).

Dokumentas

Tai vienas įrašas statybos darbų žurnalo formoje (F1-F54 ar kt.). Iš kiekvieno įrašo yra suformuojamas PDF-LT specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas, kuris yra pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dokumentą pasirašius paskirtiems Asmenims, jis yra archyvuojamas, uždedant laiko žymes ir ilgalaikio saugojimo parašą (žr. Elektroninis parašas).

Elektroninis statybos darbų žurnalas

Elektronine forma interneto svetainėje StatybosZurnalas.lt pateikiamos statybos darbų žurnalo formos, atitinkančios teisės aktų keliamus reikalavimus. Šio žurnalo pildymo, įrašų tikrinimo, kontrolės bei naudojimo tvarka nesiskiria nuo teisės aktuose nustatytos statybos darbų žurnalo naudojimo tvarkos.

Fizinis asmuo

Tai fizinis asmuo, turintis Lietuvos Respublikos pilietybę arba leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. Asmuo identifikuojamas asmens kodu, kuris būtinas el. parašo sertifikatui išduoti.

Įgaliotas asmuo

Tai prie Paskyros priskirtas Asmuo. Vienas Asmuo vienu metu gali būti priskirtas prie kelių Paskyrų, pvz., dirbti keliose įmonėse. Įgaliotas asmuo, sukūręs juridinio asmens Paskyrą, (administratorius) turi būti arba registruotas Juridinių asmenų registre prie valdymo organų arba įkelti rašytinio įgaliojimo kopiją. Fizinio asmens Paskyra gali turėti tik vieną Įgaliotą asmenį.

Įmonės paskyra

Tai kontrahentas — fizinis ar juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, prisiėmęs įsipareigojimus dalyvauti statybos žurnale pagal sutartį. Paskyrą sukuria ir administruoja vienas arba daugiau Įgaliotų asmenų (administratorių).

Inspektuojanti institucija

Valstybinė statybos priežiūros funkcijas arba statinio saugos ir paskirties reikalavimų funkcijas pagal teisės aktus vykdanti institucija.

Įrašas

Sistemos suformuoti ir saugomi duomenys pagal vieną iš duomenų surinkimo formų, kaip tai numato STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ar kt. teisės aktai. Įrašai statybos dalyvių įgaliotų asmenų tvirtinami vidiniu elektroniniu parašu.

Įrašų patvirtinimo kodas

Slaptažodis, kuriuo užkoduojamas savo privatųjį elektroninio parašo raktą.

Įrašų prisegtukas

Sistemoje saugoma skaitmeninė rinkmena, susieta su konkrečiu įrašu. Įrašuose saugoma kriptografinės prisegtukų santraukos, rinkmenų vientisumui patikrinti. Informacijai teikti turi būti naudojami atviri formatai, t. y. oficialiai įregistruoti rinkmenų tarptautiniai standartai (pvz.: HTML, PDF/A, PDF, TIFF, JPEG, PNG, ODF formatai, OOXML formatai, XML ir kt.).

Knyga

Apjungia statybos dalyvio įgalioto asmens suformuotus įrašus apie konkretų statinį (konstukcinį elementą).

Konstrukcinis elementas

Statiniuose pasikartojantis konstrukcinis statybos produktų ir technologinių sprendinių derinys (sienų ir stogų detalės, kampai, parapetai ir kiti elementai). Keturių tipų: statinys, aukštas, patalpa, kitas.

Kvalifikuotas elektroninis parašas

Elektroninis parašas – duomenys, kurie įterpiami, prijungiami ar logiškai susiejami su kitais duomenimis pastarųjų autentiškumui patvirtinti ir (ar) pasirašančiam asmeniui identifikuoti (žr. LR Elektroninio parašo įstatymas).

Laiko žyma

Laiko žymų tarnybos saugiu elektroniniu parašu pasirašyta duomenų struktūra, naudojama kaip duomenų egzistavimo iki žymoje nurodyto laiko momento įrodymas.

Mokėjimo planas

Mokėjimo planas numato išskirtų resursų kiekį vienam Žurnalui ir mėnesinės įmokos dydį. Mokėjimo planą galima pakeisti bet kuriuo metu — likusio naudoti periodo trukmė bus proporcingai perskaičiuota.

Nekilnojamojo turto vystytojas

Tai vystytojas (užsakovas), kuris investuodamas vysto nekilnojamąjį turtą ir (ar) infrastruktūrą miestuose, miesteliuose ar kitose urbanizuojamose (urbanizuotose) teritorijose: formuoja statinių statybai skirtus sklypus, juose stato statinius ir juos parduoda.

Paslaugų gavėjas = Vystytojas (užsakovas)

Žurnalą sistemoje StatybosZurnalas.lt administruojanti šalis, t.y. savininkas, kuris valdo statybos dalyvių sąrašą, apmokėjimą ir kt. aspektus.

Paslaugų naudotojas = Statybos dalyvis

Tai naudotojas, priskirtas prie Žurnalo tam tikroje rolėje: vystytojo (užsakovo), projektuotojo, generalinio rangovo, rangovo, inspektoriaus. Statyboje dalyvauja (įmonių) Paskyros ir jų deleguoti Įgalioti asmenys. Priklausomai nuo Statybos dalyvio rolės yra ribojami veiksmai statyboje. Vystytojas (statytojas) priskiria Statybos dalyvius į žurnalą, o Statyboje dalyvaujančius Paskyros Įgaliotus asmenis valdo atitinkamos Paskyros administratorius.

Paslaugų naudotojo (Statybos dalyvio paskyros) administratorius

Fizinis asmuo, projekte turintis visas sistemoje numatytas Paslaugų naudotojo teises (tarp jų ir – paskirti kitus asmenis Paslaugų naudotojais Žurnale).

Paslaugų teikimo sutartis

Tai sandoris, sudarytas tarp Paslaugų teikėjo ir vystytojo (užsakovo) dėl elektroninio statybos darbų žurnalo sukūrimo, apmokėjimo ir saugojimo sąlygų.

Sąskaita

Tai dokumentas išankstiniam apmokėjimui už paslaugas iki 12 mėnesių į priekį. Atlikus užsakymą, suformuojama sąskaita išankstiniam apmokėjimui. Po sėkmingo apmokėjimo išrašoma PVM sąskaita – faktūra buhalterijai.

Statybos dalyvio deleguotas asmuo

Tai Statybos dalyvio įgaliotas asmuo, kuris yra priskirtas prie Žurnalo ribotam laikui su atitinkamais pasirašymo ir prieigos lygmens leidimais. Asmenis deleguoja paskyrų administratoriai.

Susijęs įrašas

Nuoroda viename įraše į kitą įrašą.

Vartotojas

Fizinis asmuo, prisijungiantis prie sistemos savo asmeniniu vartotojo vardu ir slaptažodžiu ir saugantis individualią prisijungimo informaciją: elektroninio pašto adresą ir slaptažodį. Sistemoje pranešimai yra siunčiami elektroniniu paštu, todėl svarbu, kad elektroninio pašto dėžutė būtų reguliariai skaitoma.

Žurnalas

Tai statybos darbų žurnalas, užvestas vienam leidimui ir pildomas visų Projekto dalyvių. Žurnalą sukuria ir valdo vystytojo (statytojo) Paskyrą administruojantis Įgaliotas asmuo.